Reisvoorwaarden

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (reiscontractenwet).
Artikel 2: Promotie en aanbod

§ 1 De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken.
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
§ 2 De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.
Artikel 3: Informatie vanwege reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:
§ 1 voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassades of consulaten informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
§ 2 ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres en telefoon- en faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator;
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.
Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 5: Totstandkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, die in dat geval in naam van de reisorganisator handelt, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
Artikel 6: De prijs
1.De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, hetzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien, samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarden worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.
Artikel 7: Betaling van de reissom

1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking

1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.
Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis

1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.
Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator voor de afreis

§ 1 Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
§ 2 De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.
Artikel 13: Verbreking door de reiziger

De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reis-contract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.
Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.
Artikel 16: Klachtenregeling
1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.
2. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangst-bewijs zijn klacht formuleren.
Artikel 17: Verzoeningsprocedure

1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 € heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank

1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 €, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250 € staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillen-reglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt.
4. Geschillen met betrekking tot lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
5. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
6. Het adres van de Geschillencommissie
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel Tel.: +32 2 277 61 80. Fax: +32 2 277 91 00.
E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
 

De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen worden op een aantal punten aangevuld door bijkomende reisvoorwaarden die specifiek zijn aan FLY and BiKE

Bijzonder reisvoorwaarden FLY and BiKE travel

 

1. INSCHRIJVING EN BETALING
Uw inschrijving gebeurt door de ondertekening van het aan u verstuurde reiscontract samen met de betaling van het voorschot. 
Het voorschot bedraagt  30% van de reissom en 100 % van de vliegtuigtickets
.
Het saldo
dient uiterlijk 4 weken voor de afreisdatum betaald te zijn. Personen die inschrijven binnen de 6 weken voor de afreisdatum, zullen de totale reissom ineens betalen. Bij niet– of laattijdige betaling behoudt FLY and BiKE zich het recht voor om de reservatie te annuleren.
Voor Reizen naar Bhutan dient het saldo van de reissom betaald te zijn uiterlijk 12 weken voor vertrek.

2. WIJZIGINGS- EN ANNULATIEKOSTEN
Indien U uw reis wenst te annuleren, dient u FLY and BiKE daarvan zo vlug mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
Bij annulering dienen onderstaande annuleringskosten in ieder geval betaald te worden door de reiziger aan FLY and BiKE, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum, waarop FLY and BiKE de schriftelijke melding van annulering heeft ontvangen. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag van 9u00 tot 18.00u). Annuleringen buiten deze tijdsperiode worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
Verzekeringspremies, wijzigingskosten, administratiekosten, visumkosten zijn nooit terug betaalbaar.
Vliegtuigtickets zijn meestal niet terug betaalbaar en onderhevig aan een annuleringskost van 100%.

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:

a- tot 60 dagen voor vertrek: 30% van de reissom 
b- tussen de 59 en 40 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
c- tussen de 39 en 31 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
d- minder dan 30 dagen voor vertrek: 100% van de reissom
Eventueel te vermeerderen met annulatiekosten vliegtuigtickets, bijkomende annulatiekosten door leveranciers of reeds betaalde kosten voor visa en permits
.

Reizen naar Bhutan
Voor reizen naar Bhutan (zowel in groep als individueel) gelden andere annuleringsvoorwaarden. Na reservatie zijn de visumkost, kosten voor Drukair-vluchten, royalty fee en tourist development fee in geen geval terug betaalbaar.
Meer dan 90 dagen voor vertrek geldt een annuleringskost van 40% van de reissom (te vermeerderen met kosten voor visa / Drukairvluchten/etc)
Binnen de 90 dagen voor vertrek geldt een annuleringskost van 100% .

3. REISDUUR EN PROGRAMMA
1. De reisroute zoals vermeld op de website en in de offertes is indicatief en heeft geen bindend karakter.
2. De reiziger dient echter wel kennis te nemen van de indicatieve reisroute en de bijzonderheden.
3. De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kan worden.
4. Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, ten gevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.
5. De reisorganisator draagt geen grotere verantwoordelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen.
6. Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terug betaalbaar.
7. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra–kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.
8. De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.

4. AARD VAN DE REIS
1.De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reis, met het daarbij horend eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.
2. Gezien de aard van de reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

5. ONTBINDING EN WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR
1.De lokale omstandigheden, de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de aangeboden reizen, kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht.      
2.Aanpassingen voor het vertrek kunnen inhouden dat van een andere luchthaven vertrokken wordt, dat met een ander vervoermiddel wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd enz. In een dergelijk geval verplicht de reisorganisator zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.
  
3.Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisleider een alternatief zoeken, rekening houdend met de wensen van de deelnemers. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.
4.Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten.
   

 
6. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR
1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe en/of onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, ongevallen, stakingen, vertraging of annulatie van vluchten, mechanische defecten, landverschuivingen, overstromingen, epidemieën, burgeroorlog, aanrandingen, overvallen, oorlog, enz..., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. Extra vervoer- of verblijfkosten hiervan, zijn bijgevolg voor rekening van de reiziger. De reisorganisator zal zich schikken naar de richtlijnen die verstrekt worden de WGO ( Wereld Gezondheids Organisatie ) voor wat betreft het al dan niet annuleren van een reis om wille van gezondheidsredenen en naar de richtlijnen verstrekt door de V.V.R. (Vereniging van Vlaamse Reisagenten) voor wat betreft het eventueel annuleren van een reis om veiligheidsredenen.
2. Kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport ten gevolge van weersomstandigheden, defecten, routeveranderingen of annulatie van vluchten, mogelijke overboekingen bij lokale luchtvaartmaatschappijen wanneer deze eerst bevestigd waren, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregelingen of transportmiddel en bijgevolg onvoorzien waren, kunnen niet verhaald worden op de reisorganisator.
          
3. Gezien het karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.
4. De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval van overmacht waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan politieke onrust, oorlog, epidemieën, natuurrampen, schaarste, algemene staking enz. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.
                   

7. FORMALITEITEN
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
2. De reiziger dient te zorgen voor een geldige internationale reispas, geldig tot minimum zes maanden na de terugkeer van de reis en eventueel voor een visum.  
3. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.
4. De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving, dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn. Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of de deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand schriftelijk voor afreis te melden aan FLY and BiKE. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.
5. De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet–naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

8. VERLOOP VAN DE REIS 

22| De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden van de richtlijnen, kan een deelnemer van (verdere) deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.
23| Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien, zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen recht op terugbetaling van de niet-genoten diensten.
24| De reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door de reisleider van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

9. BAGAGE
FLY and BiKE is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.

10. KLACHTEN
Voor klachten waarvoor de Geschillencommissie Reizen niet bevoegd is, zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd.

11. GARANTIESTELLING REIZEN
Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling is FLY and  BiKE bvba. door Amlin Insurance SE, Koning Albert II-laan 37, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw.